پترو پایدار ایرانیان

سال اجرا
1397

تجهیزات مورد نیاز

فلنج و پیچ و مهره

محل پروژه
عسلویه

شرکت پترو پایدار ایرانیان

تامین فلنج های W.N و Stud Bolt در سایز ها و آلیاژ های گوناگون

پترو پایدار ایرانیان
پترو پایدار ایرانیان
فهرست